50 órás közösségi szolgálat gimnazistáknak

  1. Közösségi szolgálatÁltalános tájékoztató

2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen.

A közösségi szolgálat végzése során az egyén nem csak a helyi közösség javát szolgálja, megold egy társadalmi, környezeti stb. problémát és ezzel értéket teremt, hanem egyúttal együttműködő készsége, empátiája, kreativitása, felelősségvállalása, projektismerete is fejlődik.

Számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud fejlődni, valódi élethelyzetekben, a tevékeny munka során. A közösségi szolgálat egy olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fejlődhetnek, a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is.

Praktikus tudnivalók

Az aktuális projektlistát honlapunkon tudják nyomon követni a diákok és a szülők. Minden egyes projektnek az iskolában van egy projektfelelőse, a honlapon kívül a diákok tőle szerezhetnek bővebb információt az adott projektről.

Az egyes projektekre a jelentkezési lap kitöltésével és a szülő beleegyezésével lehet jelentkezni. Az elvégzett munkáról ún. közösségi szolgálati naplót kell vezetni. Minden egyes alkalommal, amikor a diák közösségi szolgálatot végez, ebben a naplóban rögzíteni kell a projekt nevét, időpontját, a végzett munka időtartamát, a munka tartalmát, és az adott felelősnek (vagy az iskola, vagy a fogadó intézmény munkatársa) az aláírását igazolásképpen.

Az iskolában az osztályfőnök tartja nyilván az osztálynaplóban az elvégzett közösségi szolgálatok óraszámát, év végén a bizonyítványba ezt is bevezeti. Ő méri fel az igényeket és vezeti a projektekre jelentkezéseket, illetve adott esetben részt vesz egy-egy projektben is. Egy alkalom időtartama 60-180 perc. Az alkalmak gyakorisága projekttől függően változó (heti, havi).

Közösségi szolgálati portál: www.kozosségi.ofi.hu

 

  1. A közösségi szolgálathoz letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap

Együttműködési megállapodás

  1. Törvényi háttér

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az önkéntesség kérdéséről így rendelkezik:

6.§ Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát.

97.§ Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

4.§ Értelmező rendelkezések

14. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Ennek kiegészítéseképpen az alábbi rendelet szabályozza a közösségi szolgálat végrehajtásának feltételeit és szabályait:

20/2012(VIII:31.) EMMI rendelet

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős

területén folytatható tevékenység.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

  1. Közösségi Szolgálat projektjei

Egészségügy:

ANI+VITAL Állatorvosi Rendelő                                                                                              2016. 03. 02.

Cím: 2233 Ecser, Rákóczi u. 59.

Tevékenység: asszisztensi munka segítése, adatrögzítés

Fogadott diák: 1 fő

 

Szociális és jótékonysági:

SCHWEITZER Albert Református Szeretetotthon                                                            2015. 09. 24.

Cím: 1171 Budapest, Lemberg u. 20.

Tevékenység: idősotthoni lakók körüli tevékenységek (segítségnyújtás, felolvasás, kertrendezés)

Fogadott diák: 1fő

 

PREVENCIÓS Központ HÍD családsegítő – Bp. XIII. kerületi Önkormányzat           2015. 04. 09.

Cím:1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.

Tevékenység: adatrögzítés

Fogadott diák: megbeszélés szerint

 

Oktatás:

DEMOKRATIKUS NEVELÉSÉRT ÉS TANULÁSÉRT közhasznú egyesület                     2016. 03. 06.

Cím:2094 Nagykovácsi, Séta utca 5-1.

Tevékenység: rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok

Fogadott diák: 5? fő

 

BŐRFESTŐ Óvoda                                                                                                                         2015. 09. 23.

Cím: 1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.

Tevékenység: óvodáskorú gyermekek körüli tevékenységek végzése (segítségnyújtás, programszervezés)

Fogadott diák: 3 fő

 

LIGET Óvoda                                                                                                                                   2015. 06. 29.

Cím: 1041 Budapest, Rózsaliget u. 1.

Tevékenység: gyermekfelügyelet és játék

Fogadott diák: 1 fő

 

VIOLA Óvoda                                                                                                                                  2015. 06. 02.

Cím: 1042 Budapest, Viola u. 11-13.

Tevékenység: gyermekfelügyelet és játék

Fogadott diák: egyeztetés alapján

 

KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület                                                 2015. 11. 14.

Cím: 1133 Budapest, Kárpát u. 58.

Tevékenység: gyermekek segítése

Fogadott diák: 1 fő

 

Kultúra:

BAPTISTA Sajtószolgálat                                                                                                            2015. 04. 15.

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 31.

Tevékenység: rádiós feladatok

Fogadott diák: 1 fő

 

Sport:

BUDAPEST Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata                                       2015. 04. 20 – 2016. 05. 07.

Cím: 1042 Budapest, István u. 14.

Tevékenység:   - Újpesti Diákolimpiai Többpróba versenyen versenybírói és technikai feladatok ellátása

Fogadott diák: 25 fő/ alkalom

-          Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztiválon versenybírói és technikai feladatok ellátása

Fogadott diák: 25 fő/ alkalom

 

DINAMO Star SE                                                                                                            2015. 06. 23.

Cím: Budapest Népfürdő u. 21/D.

Tevékenység: technikai feladatok ellátása

Fogadott diák: megállapodás szerint

 

Közös sport és szabadidős tevékenység:

BLONDY BUSTERS Kft.                                                                                                 2015. 03. 31.

Cím: 1215 Budapest Árpád u. 10/C.

Tevékenység: jótékonysági táncelőadás

Fogadott diák: 2 fő

 

Katasztrófavédelem:

FŐVÁROSI Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Észak-Pest                                            2015. 04. 23 – 2015. 05. 05.

Cím:1046 Budapest Szent László tér 1.

Tevékenység: technikai feladatok ellátása

Fogadott diák: 3 fő

 

Környezetvédelem:

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium